DØGNINSTITUTIONER

BØRN & UNGE

DØGNINSTITUTIONER

Lov om Voksenansvar

Den gode anbringelse kræver ansvarsfulde voksne

Konsekvenserne ved en dårlig håndteret konflikt, og i sidste ende en magtanvendelse, kan blive afgørende for barnet, den unge eller borgeren.
En oplevelse af unødvendig voldsomhed, overdreven fysisk magt og måske påført smerte, kan ødelægge meget. Så meget at det kan blive afgørende for en livsbane.
Nuværende og tidligere anbragte kan berette om professionelle som ikke var opgaven voksen, og dermed gjorde ondt værre.

Klik her og læs mere om sådan en fortælling (klik for link)

KURSUS I SKÅNSOM MAGTANVENDELSE

“På en arbejdsplads, hvor der er risiko for voldsomme episoder, har ledelsen pligt til at instruere og oplære medarbejderne i at håndtere dem”
(Lov om arbejdsmiljø § 17 og bekendtgørelse om arbejdets udførelse, § 18.)

Magt & Omsorg tilbyder et 3 timers specialdesignet kursus i Skånsom magtanvendelse.

Her lærer man, hvordan man som medarbejder, leder eller plejefamilie kan håndtere de svære og potentielt voldsomme situationer, der kan opstå i forbindelse med i arbejdet med grænseoverskridende børn.
Kurset behandler relationens betydning, selvværds arbejde, højnelse af skriftlighed, forståelse af lovgivning og praktisk kunnen.
Man vil som kursusdeltager stå bedre rustet til praktisk, at kunne håndtere udad-reagerende adfærd, herunder i sidste ende, at kunne håndtere en magtanvendelse kortvarigt og skånsomt.

Oplagte fordele ved at bruge Magt og Omsorg:

  • Jeg kommer til jer, og alle medarbejdere får samme viden og træning
  • I vil modtage et 3-timers intensivt og specialdesignet indhold
  • Kurset afholdes når det passer jer
  • Underviseren har relevant baggrund, +20 års erfaring som socialpædagog og leder

Døgninstitutioner indtager en kedelig topplacering som de brancher, hvor der er flest anmeldelser om fysisk vold mod medarbejdere.

(Socialpædagogen.sl.dk, 2018)

Video om kursus:

Når for mange pædagoger oplever vold, må der nødvendigvis være for mange børn & unge, som oplever frustration og mange konflikter! Dét bør vi tale om, og handle på!

Fokus på opbygning af selvværd er en nøgle til færre konflikter!

Pædagoger og lærere er generelt dygtige til at bygge selvtillid, men arbejder for lidt med selvværdet!

Døgninstitutioner – børn & unge

Lov om Voksenansvar kombineret med kompetent, enkel og tydelig undervisning – giver et solidt fundament for både ledelse og medarbejdere i professionel konflikthåndtering.

Særligt ved dette kursustilbud:

Gennemgang af Lov om Voksenansvar

Sammenkædning af teori/lovtekst/praksis

Underviser har 20 års erfaring som pædagog og leder

Underviser er uddannet Systemisk Leder og Konsulent

Udfordringens størrelse

”Inden for de seneste 12 måneder har mere end hver tredje pædagog været udsat for fysisk vold”
(Socialpædagogen, Juni 2015)

”Andelen af pædagoger, der er udsat for fysisk vold, er næsten tredoblet fra 9 procent i 2001 til 25 procent i 2017”
(BUPL, november 2018)

Folketingets Ombudsmand:

”Når brug af magt på sociale institutioner i nogle tilfælde ikke kan undgås, er det vigtigt, at magtudøvelsen sker så skånsomt og professionelt som muligt. Derfor synes jeg, det er vigtigt, at myndighederne overvejer, om der bør indføres krav om en vis uddannelse af medarbejdere i brug af magt

Plejefamilier

En af udfordringerne på plejefamilieområdet er, at nogle gange kan plejeforældrene stå magtesløse i tilspidsede og grænsesøgende situationer.
Hvordan sætter man en grænse for voldsom adfærd – når love og regler enten er vage eller direkte imod grænsesætningen.

I dag er det kun de Specialiserede plejefamilier, der må bruge magtanvendelse – fysisk guidning og afværgehjælp.
De Almene- og Forstærkede plejefamilier må som udgangspunkt ikke bruge magtanvendelse.

Det gælder for alle 3 typer plejefamilie, at de vil – i lighed med personale på de øvrige anbringelsessteder – i medfør af reglen om nødværge efter straffelovens § 13, under visse nærmere omstændigheder straffrit kunne afværge et uretmæssigt påbegyndt eller overhængende angreb på sig selv eller andres liv, legeme eller i helt særlige tilfælde ejendom, når handlingen er nødvendig og forsvarlig.

Her er det dog ligeså vigtigt, at man som plejeforældre kan reagere hensigtsmæssigt, roligt og skånsomt – således at loven bliver overholdt og relationen til den anbragte ikke ødelægges.

Lovgrundlag:

Specialiseret plejefamilie kan bruge Fysisk guidning og Afværgehjælp.
Her kan plejefamilien kortvarrigt fastholde eller føre et barn eller en ung væk fra en situation, når det er nødvendigt for at afværge, at barnet eller den unge ødelægger eller beskadiger ting i et ikke ubetydeligt omfang.

Kursusområdet:

Kontakt mig nu og få et uforpligtende tilbud på et kursus til netop jer!

KONTAKT