Menu Close
Close
BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER

Få bugt med din usikkerhed ift. magtanvendelse og konflikthåndtering. Styrk relationer og selvværd.
Faglig og konkret uddannelse i processen omkring

Skånsom magtanvendelse & Faglig nødværge

Kort og godt - Fagligt og relevant - Lovpligtigt og vigtigt

Mine tilbud er faglige og korte kurser på 3-4 timer eller Temadage på 5-6 timer.
Arbejdsmiljøloven kræver at arbejdsgiver skal sikre, at medarbejderne er uddannet til, at forebygge og håndtere voldsomme episoder. Dette hvis der er risiko for sådanne situationer. Og dét er der på landets skoler og døgninstitutioner.

Idag er jeg formodentligt den eneste kursusudbyder med en faglig relevant baggrund.
Jeg har over 20 års praktisk erfaring som uddannet pædagog og systemisk leder.
De øvrige undervisere på området er primært jurister, har en fortid i politiet eller i psykiatrien.
Ofte er kurserne omkostningstunge og lange. De indeholder omfattende teori, og for mange fysiske teknikker.
Dette med en voldsomhed, som de tusindvis af lærere og pædagoger jeg har undervist, har svært at se sig selv i.

Vigtige elementer på mine kurser er: forståelse af lovgrundlag, øget kvalitet i skriftligheden omkring magtanvendelser, øget fokus med arbejdet med selvværd og relationen, kulturen i personalegruppen og risikoen for forråelse. Desuden få enkle fysiske teknikker til Skånsom magtanvendelse & Faglig nødværge med fokus på omsorg og relationen. Endeligt kan få og enkle teknikker til sikkerhed under kørsel og selvforsvar indgå.

UDBYTTE AF KURSUS:

Hvorfor Niels Braüner?

Bliv tryg ved magtanvendelse med ét kursus

3-4 timers fagligt og praktisk kursus i magtanvendelse.

Sådan foregår det

3 timers kursus kr. 16.000,-

(3 timer kursus er velegnet for op til 15 deltagere)

4 timers kursus kr. 20.000,- (POPULÆR)

(4 timer kursus er velegnet for ml. 15 – 50 deltagere)

5 timers temadag kr. 25.000,-

(5 timer Temadag er velegnet for ml. 25 – 75 deltagere)

+ kørsel og moms
Se betalingsbetingelser »

“På en arbejdsplads, hvor der er risiko for voldsomme episoder, har ledelsen pligt til at instruere og oplære medarbejderne i at håndtere dem”

(Lov om arbejdsmiljø § 17 og bekendtgørelse om arbejdets udførelse, § 18.)

”Inden for de seneste 12 måneder har mere end hver tredje pædagog været udsat for fysisk vold”

Socialpædagogen, Juni 2015

Døgninstitutioner indtager en kedelig topplacering som de brancher, hvor der er flest anmeldelser om fysisk vold mod medarbejdere.

Socialpædagogen.sl.dk, 2018
KURSUS I SKÅNSOM MAGTANVENDELSE PÅ

Døgninstitutioner for børn og unge

Når for mange pædagoger oplever vold, må der nødvendigvis være for mange børn & unge, som oplever frustration og mange konflikter! Dét bør vi tale om, og handle på!
Fokus på opbygning af selvværd er en nøgle til færre konflikter!
Pædagoger og lærere er generelt dygtige til at bygge selvtillid, men arbejder for lidt med selvværdet!

Lov om Voksenansvar kombineret med kompetent, enkel og tydelig undervisning – giver et solidt fundament for både ledelse og medarbejdere i professionel konflikthåndtering.

3-4 timers specialdesignet kursus i magtanvendelse

Få de bedste værktøjer på jeres institution

KURSUS I SKÅNSOM MAGTANVENDELSE

PRAKTISK KURSUS I NÆNSOM FAGLIG NØDVÆRGE - 3 TIMER

kr. 14.800,-

(+ moms og kørsel) For op til ca. 25 personer

KURSUS I SKÅNSOM MAGTANVENDELSE

PRAKTISK KURSUS I NÆNSOM FAGLIG NØDVÆRGE - 4 TIMER
Kurset på 4 timer adskiller sig fra vores 3 timers kursus ved:

kr. 18.800,-

(+ moms og kørsel) For op til ca. 25 personer

Repetitionskursus

Repetitionskursus for tidligere kursister og til nye ansatte

Kurset i Skånsom Magtanvendelse afholdes over 3 timer, og er enkelt i både teori, lovstof og praktiske øvelser.
Erfaringen viser, at repetition efter 6 eller 12 måneder er en god idé.

Således er alle medarbejdere altid skarpe i gældende lovstof og praktiske teknikker.*
Dermed sikrer du som leder, at både målgruppe og tilsyn mødes korrekt – hver gang.

Kr. 12.800,- (15% rabat)

(+ moms og kørsel) For op til ca. 25 personer

Den gode anbringelse kræver ansvarsfulde voksne

Konsekvenserne ved en dårlig håndteret konflikt, og i sidste ende en magtanvendelse, kan blive afgørende for barnet, den unge eller borgeren.
En oplevelse af unødvendig voldsomhed, overdreven fysisk magt og måske påført smerte, kan ødelægge meget. Så meget at det kan blive afgørende for en livsbane.

Nuværende og tidligere anbragte kan berette om professionelle som ikke var opgaven voksen, og dermed gjorde ondt værre.

Artikel: EN FASTHOLDELSE GØR ALTID INDTRYK PÅ ET BARN

Kristeligt Dagblad, Jon Gehlert, 27.04.12

“Mikkel Georgesen har boet på tre opholdssteder på seks år. Hans temperament resulterede i talrige konfrontationer med pædagogerne.”

”Når brug af magt på sociale institutioner i nogle tilfælde ikke kan undgås, er det vigtigt, at magtudøvelsen sker så skånsomt og professionelt som muligt. Derfor synes jeg, det er vigtigt, at myndighederne overvejer, om der bør indføres krav om en vis uddannelse af medarbejdere i brug af magt

Folketingets ombudsmand:
5/5
“I sidste uge afholdte Ølandhus 2 kurser for medarbejdere med konsulent Niels Braüner. På kurset lærte vores medarbejdere at blive endnu bedre til at hjælpe vores børn, unge og voksne i svære situationer, og samtidig passe godt på sig selv. Super dag med praksisnære øvelser og tydelig teori.”

Søren Brink
Ølandhus – Direktør

SKRÆDDERSYET TIL DØGNINSTITUTIONER

3 timers specialdesignet kursus i skånsom magtanvendelse

På kurset lærer man, hvordan man som medarbejder, leder eller plejefamilie kan håndtere de svære og potentielt voldsomme situationer, der kan opstå i forbindelse med i arbejdet med grænseoverskridende børn.

Kurset behandler relationens betydning, selvværdsarbejde, højnelse af skriftlighed, forståelse af lovgivning og praktisk kunnen.

Man vil som kursusdeltager stå bedre rustet til praktisk, at kunne håndtere udad-reagerende adfærd, herunder i sidste ende, at kunne håndtere en magtanvendelse kortvarigt og skånsomt.

HVORDAN ER LOVEN FOR PLEJEFAMILIER?

Forstå voksenansvarsloven for plejefamilier

En af udfordringerne på plejefamilieområdet er, at nogle gange kan plejeforældrene stå magtesløse i tilspidsede og grænsesøgende situationer.

Hvordan sætter man en grænse for voldsom adfærd – når love og regler enten er vage eller direkte imod grænsesætningen?

I dag er det kun de Specialiserede plejefamilier, der må bruge magtanvendelse – fysisk guidning og afværgehjælp.
De Almene- og Forstærkede plejefamilier må som udgangspunkt ikke bruge magtanvendelse.

Det gælder for alle 3 typer plejefamilie, at de vil – i lighed med personale på de øvrige anbringelsessteder – i medfør af reglen om nødværge efter straffelovens § 13, under visse nærmere omstændigheder straffrit kunne afværge et uretmæssigt påbegyndt eller overhængende angreb på sig selv eller andres liv, legeme eller i helt særlige tilfælde ejendom, når handlingen er nødvendig og forsvarlig.

Her er det dog ligeså vigtigt, at man som plejeforældre kan reagere hensigtsmæssigt, roligt og skånsomt – således at loven bliver overholdt og relationen til den anbragte ikke ødelægges.

LOVGRUNDLAGET FORESKRIVER

“Specialiseret plejefamilie kan bruge fysisk guidning og afværgehjælp. Her kan plejefamilien kortvarigt fastholde eller føre et barn eller en ung væk fra en situation, når det er nødvendigt for at afværge, at barnet eller den unge ødelægger eller beskadiger ting i et ikke ubetydeligt omfang.”

FORSTÅ
LOVGIVNINGEN
OG ANVENDELSE I PRAKSIS

ANVENDELSE AF MAGT I INSTITUTIONER

Få de bedste værktøjer på jeres institution

“Det er så unødvendigt, at en opbygget relation, kan ødelægges på få sekunder – fordi en konflikt eller magtanvendelse håndteres forkert.”

“Jeg finder det afgørende, at uddannelse på dette område formidles med en kompetent pædagogisk- og ledelsesmæssig baggrund.”

  • opnå forståelse for gældende lovgivning på området, herunder fysisk guidning, afværgehjælp og fysisk magtanvendelse.
  • Lær at udføre skånsom magtanvendelse uden smerte, og med fokus på relationen og omsorg.
  • Desuden vil skriftlig indberetning og selvforsvar for medarbejderen indgå.